Ruth Core Global Small Cap

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
104,4 SEK -1,2 -2,0 -0,4 8,9 3,2 - - 21 sep

Värdet av 100 kr

År Fond, %
Risk 4/7

Risk

Risk 4/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 4.

2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
64,0%
Västeuropa exkl Sverige
17,1%
Japan
10,0%
Övrigt
8,9%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 99,7% av fonden.
2023-07-31 Regionfördelning
Nordamerika
64,0%
Västeuropa exkl Sverige
17,1%
Japan
10,0%
Övrigt
8,9%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier, vilket innebär att varje investering föregås av en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en tredimensionell kvantitativ analys. I analysen beaktas bland annat bolagets nivå på utsläpp av växthusgaser, bolagets ESG-ranking inom den för bolaget relevanta branschen och bolagets bidrag till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fondens medel placeras enbart i bolag som erhåller en hög samlad betygssättning baserat på dessa hållbarhetsfaktorer. Fondens målsättning är att långsiktigt, över en treårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World Small Cap NTR (SEK).
2023-07-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
Fakta om fonden
Fondnamn Ruth Core Global Small Cap
ISIN SE0018271504
Utdelning Nej
Startdatum 2022-09-15
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp UCITS
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1,55%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-08-31 Riskmått
Risk 4
Standardavvikelse 1 år [?] -
Standardavvikelse 3 år [?] -
Standardavvikelse 5 år [?] -
Sharpe Ratio 3 år [?] -
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.