Calix Alternativa

Kurs 1 d % 1 v % 1 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år % Datum
94,8 SEK -0,7 -0,1 -1,2 -1,4 -6,9 - - 23 mar

Värdet av 100 kr

År Fond, %
2022 -5,4
Risk 3/7

Risk

Risk 3/7

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 3.

2023-02-28 Regionfördelning
Nordamerika
69,3%
Västeuropa exkl Sverige
15,2%
Australien och Nya Zeeland
11,8%
Övrigt
3,7%
Regionfördelningen är baserad på fondens aktieinnehav som per senaste månadsskifte utgör 43,3% av fonden.
2023-02-28 Regionfördelning
Nordamerika
69,3%
Västeuropa exkl Sverige
15,2%
Australien och Nya Zeeland
11,8%
Övrigt
3,7%
Totalt är 43,3% av portföljens innehav analyserat.

Placeringsinriktning

Fonden är en fondandelsfond vars medel placeras i finansiella instrument med alternativ inriktning. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden är en specialfond. Finansinspektionen har tillåtit vissa undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Information om undantagen finns i fondens fondbestämmelser. Fondens målsättning är att över tid skapa en positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktieoch räntemarknaden. Relevant jämförelseindex saknas. Fonden lämnar ingen utdelning utan återinvesterar eventuella vinster i nya andelar. Fonden är öppen för handel varje dag (som är en handelsdag). En investerare kan därför begära inlösen eller köp av fondandelar varje handelsdag. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
2023-02-28 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
46,5%
Kort ränta
20,7%
Övrigt
20,7%
Lång ränta
12,2%
Fakta om fonden
Fondnamn Calix Alternativa
ISIN SE0016829212
Utdelning Nej
Startdatum 2021-11-01
Handel Dagligen
PPM-nummer -
Basvaluta SEK
Förvaltare Per Haldén
-
Fondtyp Specialfond
Hållbarhetsbetyg
Koldioxidrisk -
Avgifter
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%
2023-02-28 Riskmått
Risk 3
Standardavvikelse 1 år [?] 10,6%
Standardavvikelse 3 år [?] -
Standardavvikelse 5 år [?] -
Sharpe Ratio 3 år [?] -
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating, 1-5 glober) sätts på en normalfördelad skala baserat på %-ranken av hållbarhetsrisk inom fondens globala kategori. Fler glober är ett högre betyg, som visar att i genomsnitt mer av fondförmögenheten är investerat i företag som tar låg ESG-risk enligt Sustainalytics utvärdering.

Begränsningar i mätningen
Morningstars beräkning av hållbarhetsrisk mäter enbart bolag som ingår i portföljen. Det innebär att om portföljen utesluter bolag, även kallat negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid) är detta något som inte beaktas eller premieras i hållbarhetsriskvärdet. En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen. En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag innefattas av analysen.