Pensionsvalshjälpen

Folksam Traditionell försäkring

Översikt

Målet för förvaltningen i Folksam Liv är att uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande risk och placeringsrestriktioner. För att uppnå god riskspridning fördelas innehaven på ett flertal placeringsslag och marknader. Portföljens totala risknivå följs löpande upp. Risknivån – även vid mycket negativ utveckling av finans- och försäkringsmarknaderna – får inte vara högre än att de lagstadgade kraven kan uppfyllas med hög grad av sannolikhet.

Produkten placerar i en högre andel aktier (ca 70 %) fram till försäkrad fyller 55 år. Placeringsrisken trappas därefter successivt ner fram till 65 årsdagen, eller den dagen försäkrad väljer att påbörja utbetalningen.

Under pension placerar produkten i en medelhög andel riskbärande tillgångar (ca 40 %).

Viktig information
Den rörliga avgiften får aldrig överstiga 0,20 % inklusive kapitalförvaltningskostnaden.

Hållbarhet
Här kan du läsa om Folksams hållbarhetsarbete.

Garantiåtagande [?]

Försäkringen innehåller en garanti vid utbetalning av ålderspension, som innebär att 85 procent av varje inbetald premie ger ett garanterat pensionsbelopp per månad. Om värdeutvecklingen har varit god så kan det garanterade pensionsbeloppet höjas genom så kallad plusgaranti. Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 10 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Vid inflytt därefter garanteras 70 procent av inflyttat kapital.
Kostnader
Försäkringsavgift[?] 65 kr per år
Kapitalförvaltningskostnad[?] 0,06% per år
Rörlig avgift på kapitalet 0,12% per år
Maxavgift -
Flyttavgift[?] 400 kr
Nyckeltal
Solvensgrad (2018-03-31) [?] 170%
Solvenskvot (2018-03-31) [?] 3,3
Konsolideringsnivå (2018-03-31) [?] 100%
Tilldelad ränta
Aktuell återbäringsränta[?] -
Avkastningsränta, senaste kvartal[?] -
2018-03-31 Tillgångsfördelning [?]
Räntor
52,0%
Aktier
33,4%
Fastigheter
9,2%
Alternativa Investeringar
5,4%

Avkastning i procent (SEK)

Folksam Traditionell försäkring
Morningstar Fondindex, svenska blandfonder

Fakta om förvaltaren
Namn Folksam Liv
Förvaltat kapital i traditionell försäkring (2016-06-30) 168 336 MSEK
Livbolagstyp[?] Ömsesidigt
Ansvarig för kapitalförvaltningen Michael Kjeller
Webb www.folksam.se
Telefon, kundtjänst 0771-950 950