Pensionsvalshjälpen

AMF Avtalspension SAF-LO Traditionell försäkring

Översikt

AMFs placeringstillgångar förvaltas under ett kontrollerat risktagande som är förenligt med AMFs åtaganden. Tillgångarna består huvudsakligen av svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar samt fastigheter.

Placeringstillgångarnas avkastning och övrigt rörelseresultat fördelas på respektive försäkrings pensionskapital med hjälp av avkastningsränta. Avkastningsräntan fastställs månadsvis för varje enskild försäkring och kan vara positiv eller negativ.

Avkastningsräntan för enskild försäkring är beroende av pensionskapitalets storlek i förhållande till garantivärdet. Om pensionskapitalet överstiger garantivärdet har försäkringen ett preliminärt fördelat överskott. En försäkring med stort överskott, i förhållande till garantivärdet, har en högre förväntad avkastning (mer risk, högre andel aktier) jämfört med en försäkring med mindre överskott.

Inför avtalad pensionsålder sker normalt förstärkning av det garanterade pensionsbeloppet i syfte att minska risknivån i sparandet. En förutsättning för förstärkningen är att försäkringen har ett tillräckligt stort överskott.

Viktig information
Den rörliga avgiften får aldrig överstiga 0,20 % inklusive kapitalförvaltningskostnaden.

Högsta kostnad är begränsad till 300 kr per år exklusive kapitalförvaltningskostnaden.

Hållbarhet
Här kan du läsa om AMFs hållbarhetsarbete.

Garantiåtagande [?]

Försäkringen innehåller en garanti som innebär att 85 % av varje inbetalning (premie eller inflyttat kapital) ger upphov till ett garanterat pensionsbelopp utifrån 85 % av inbetalningen. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Dessutom kan ett tilläggsbelopp utbetalas om pensionskapitalet är större än vad som behövs för att täcka den garanterade pensionen.

Inför avtalad pensionsålder sker normalt en förstärkning av det garanterade pensionsbeloppet i syfte att minska risknivån i sparandet. En förutsättning för förstärkningen är att försäkringen har ett tillräckligt stort överskott.

Du har möjlighet välja bort garantiförstärkningen.
Kostnader
Försäkringsavgift[?] 40 kr per år
Kapitalförvaltningskostnad[?] 0,03% per år
Rörlig avgift på kapitalet 0,15% per år
Maxavgift 300 kr per år
Flyttavgift[?] 0 kr
Nyckeltal
Solvensgrad (2018-03-31) [?] 198%
Solvenskvot (2018-03-31) [?] 22,8
Konsolideringsnivå (2018-05-31) [?] 100%
Tilldelad ränta
Aktuell återbäringsränta[?] -
Avkastningsränta, senaste kvartal[?] -
2018-03-31 Tillgångsfördelning [?]
Aktier
44,0%
Räntebärande
32,0%
Fastigheter
24,0%

Avkastning i procent (SEK)

AMF Avtalspension SAF-LO Traditionell försäkring
Morningstar Fondindex, svenska blandfonder

Fakta om förvaltaren
Namn AMF
Förvaltat kapital i traditionell försäkring (2017-03-31) 458 334 MSEK
Livbolagstyp[?] Ömsesidigt
Ansvarig för kapitalförvaltningen Javiera Ragnartz
Webb www.amf.se
Telefon, kundtjänst 0771-696 320