SEB Start 50

Produktblad per den 27 februari 2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är regelstyrd, vilket innebär att det inte sker någon aktiv allokering, utan fondens allokering är förutbestämd, eftersom den har bestämda mål för sin aktie-, ränte- och geografiska exponering, så kallad målexponering. Fonden uppfyller målexponeringen genom att placera i andra fonder. Målexponeringen mot aktier är 50 procent och mot räntor 50 procent. Av fondens aktieplaceringar utgör målexponeringen mot den svenska aktiemarknaden 50 procent och mot den globala aktiemarknaden 50 procent. Av fondens ränteplaceringar utgör målexponeringen mot den svenska räntemarknaden 50 procent och mot ränteplaceringar utanför Sverige 50 procent. Minst kvartalsvis rebalanseras fondens innehav till att motsvara målexponeringen. Rebalansering sker även då fondens allokering, mellan tidpunkten för den kvartalsvisa rebalanseringen, avviker +/- 2,5 procent från respektive målexponering. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, dels genom integrerad hållbarhetsanalys som en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Index & Solutions med Natasha Kubát som huvudansvarig förvaltare. Teamet har Stockholm som bas och arbetar i huvudsak med kvantitativ och regelbaserad förvaltning.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 117,89 (2024-02-27). Fondförmögenhet (M SEK):68,41 (2024-01-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index*
1 dag 0,11 0,11
1 månad 1,22 1,29
6 månader 7,18 7,17
1 år 10,42 10,51
2 år 6,73 8,41
3 år 12,62 15,66
5 år - -
i år 1,68 1,72
Sedan start 17,89 -
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 4,04 4,97
5 år - -

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Största positionerna1 Andel  %

SEB Global Exposure C (SEK) 25,4
SEB Sverige Indexfond B 25,0
SEB Green Bond C H-SEK 24,5
SEB Obligationsfond SEK 22,0
1Senast uppdaterad 2024-01-31.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år9,7
Standardavvikelse (index)*9,5
Tracking error*0,75
3

*Beräknas löpande på 24 månader från 2024-01-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
2022-05-18 bytte fonden förvaltare. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Start 50, 27 februari 2024

Fondfakta

Startår2020
Startkurs(SEK)100,00
JämförelseindexMSCI ACWI Net Return Index (25%), SIX Return Index (25%), Bloomberg MSCI Green Bond Index 1-5 years (25%), OMRX Bond All Index (25%)
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINSE0013718640
FondnummerDSK
Morningstar rating1
Legal fondtypSvensk Specialfond
BasvalutaSEK
AndelsklassA Icke utd (SEK)
Öppen för försäkringNej
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa2
1Morningstar Rating Total per 2024-01-31
2Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 28 februari 2024 21:53:28