SEB Sverige Expanderad A

Produktblad per den 4 december 2023

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar huvudsakligen på bolag noterade i Sverige. Fonden har möjlighet att investera upp till 25 procent av sina medel i övriga nordiska länder och kommer att utnyttja den möjligheten, vilket kan leda till större avvikelser från jämförelseindex. Kärnan i fondens förvaltning består av analys av enskilda bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, dels genom integrerad hållbarhetsanalys som en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista. Eftersom fonden till viss del kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Swedish & Nordic Equities med Caroline Forsberg som huvudansvarig förvaltare. Förvaltarteamet, som har Stockholm som geografisk bas, har lång erfarenhet av förvaltning på den svenska och nordiska aktiemarknaden.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 30,48 (2023-12-04). Fondförmögenhet (M SEK):12 072,11 (2023-10-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index*
1 dag 0,17 -0,02
1 månad 4,83 6,61
6 månader -5,02 -0,91
1 år 4,60 6,33
2 år -10,49 -8,67
3 år 20,36 21,23
5 år 64,49 74,85
i år 8,41 11,05
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 6,37 6,63
5 år 10,47 11,82

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2023-09-29.

Största positionerna1 Andel  %

Investor 9,7
Volvo 8,8
Atlas Copco 7,4
AstraZeneca 7,4
Hexagon 5,9
Skandinaviska Enskilda Ban.. 4,9
Swedbank 4,9
Nordea Bank Finland Abp 4,9
Alfa Laval 3,5
Epiroc 3,4
1Senast uppdaterad 2023-09-29.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år21,0
Active share51,41
Standardavvikelse (index)*20,5
Tracking error*4,98
5
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2023-10-31)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2023-10-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
20190902 bytte fonden förvaltare. 20160311 ändrade fonden placeringsinriktning så att ett större andel kan placeras i övriga nordiska länder. Fonden bytte även namn och ändrade jämförelseindex. Tidigare index: SIX60 Capped Index. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. När andelar innehas i fonder som förvaltas inom SEB-koncernen, kompenserar fondbolaget fonden med ett belopp motsvarande hela förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Sverige Expanderad A, 4 december 2023

Förvaltarens kommentar

Texterna gäller för oktober 2023
  • Stockholmsbörsen föll i oktober
  • Månadens bästa innehav: Novo Nordisk, Mycronic och Lifco
  • Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden

Marknadens utveckling

Såväl Stockholmsbörsen, SIX PRX, som storbolagsindex, OMXS30, sjönk under oktober med 3,5 procent. Jämförelsevis hade även de svenska småbolagen, CSX Sweden, en tuff månad och sjönk med 3,2 procent. Under månaden presterade Stockholmsbörsen dessvärre sämst i Norden. Flertalet av de svenska bolagen presenterade under slutet av månaden sina rapporter för det tredje kvartalet, som i majoritet av fallen slog analytikernas vinstförväntningar. Två sektorer som bland annat överraskade var finans och hälsovård. Under månaden mottog SAS ett bud och sannolikt blir flygbolaget avnoterat från börsen utan värde för aktieägarna. Rusta rörsnoterades.

Fondens utveckling

Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex under perioden. Sektorerna IT och sällanköpsvaror bidrog mest positivt till fondens utveckling relativt index, medan verkstad och finans påverkade fondens utveckling mest negativt. Bästa bidragsgivare till fondens utveckling relativt jämförelseindex var innehaven i Novo Nordisk, Mycronic, Lifco och Volvo medan innehaven i Nibe, Thule, Swedbank och Beijer Ref påverkade utvecklingen gentemot jämförelseindex mest negativt. Störst nettoköp i fonden gjordes i SCA, Novo Nordisk, Sandvik och Swedbank samtidigt som exponeringen mot Wilhborgs Fastigheter, SEB, Beijer Ref och Investor minskades mest. Danske Bank var ett nytt innehav under månaden medan fondens innehav i Balder avyttrades i sin helhet.

Framtida strategi

Vi utnyttjar hela investeringsområdet för att investera i kvalitetsbolag med god potential till vinsttillväxt och som integrerar hållbarhet i sin affärsmodell. Vi strävar efter att våra innehav ska ha stark marknadsposition, god lönsamhet och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt eftersom vi tror att kvalitetsbolag kommer att ge en bättre utveckling över tid.

Fondfakta

Startår1973
Startkurs(SEK)10,00
JämförelseindexSIX Portfolio Return Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINSE0000984197
Fondnummer381
Premiepensionskod158261
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypSvensk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassA
Omsättningshastighet0,142
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionJa
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2023-10-31
2Från 2023-10-31
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Kostnader i %

Förvaltningsavgift1,25
InsättningsavgiftIngen
Årlig avgift11,262
1Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.
2Från 2023-05-31

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 5 december 2023 18:48:24