SEB Pensionsfond C SEK - Lux

Produktblad per den 29 november 2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Vi tillämpar en systematisk investeringsprocess baserad på investeringsteori som stöds av statistisk- och makroekonomisk analys, fundamental aktieanalys och ekonomisk vetenskap. Investeringsprocessen är utformad för att vara väl lämpad för långsiktigt pensionssparande. De finansiella instrumenten består huvudsakligen av aktier, aktierelaterade instrument, fonder och obligationer. I våra aktieval försöker vi identifiera vad vi betraktar som högkvalitativa bolag som har en gynnsam värdering samt att det finns en positiv inställning till aktien i marknaden. Obligationerna i fonden väljs ut med hjälp av en fundamentalt driven investeringsprocess som inkluderar en kreditriskbedömning, och har som kreditbetyg lägst BBB- (enligt Standard & Poor's) eller motsvarande. Därutöver har fonden även möjlighet att investera i fonder inom segmentet alternativa placeringar samt i slutna fastighetsfonder, så kallade REIT:s. Exponeringen mot tillgångsslag som obligationer utfärdade av företag med lägre kreditvärdighet, så kallade non investment grade eller high yield-obligationer, och tillväxtmarknadsobligationer kommer att uppnås genom investeringar i fonder. Fonden har en i normalfallet stabil fördelning mellan de olika tillgångsslagen men, beroende på gällande marknadsförutsättningar, så kan förändringar i allokeringen komma att göras. Diversifiering och riskmedvetenhet är viktiga inslag i investeringsprocessen.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Multi Management inom fondbolaget SEB Investment Management AB med Agneta Altino, Jonas Andersson, Micael Magnusson och Mark Rubin som gemensamt ansvariga förvaltare. Förvaltningsteamet arbetar med en strukturerad allokerings- och urvalsprocess och har Stockholm som geografisk bas.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 185,69 (2021-11-29). Fondförmögenhet (M SEK):22 449,60 (2021-10-29)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index
1 dag 0,48 -
1 månad 2,57 -
6 månader 7,68 -
1 år 16,16 -
2 år 20,94 -
3 år 31,19 -
5 år 35,78 -
i år 15,72 -
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 9,47 -
5 år 6,31 -

Regionfördelning*

*Senast uppdaterad 2021-09-30.

Största positionerna1 Andel  %

US 10YR NOTE (CBT)Dec21 -5,2
SEB Fund 5 - SEB Danish Mo.. 3,5
Robeco QI Global Dynamic D.. 3,5
Morgan Stanley Investment.. 2,7
MSCI W ESG Ld NTR Dec21 -2,6
OMXS30 ESG Future Oct21 2,5
EURO-BOBL FUTURE Dec21 -2,5
Alpha UCITS SICAV - Fair O.. 2,1
Apple 1,8
Microsoft 1,7
1Senast uppdaterad 2021-09-30.

Riskmått (SEK)- Blandfond medelrisk

Standardavvikelse (Fond) %
2 år10,3
4

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
170502 fick fonden ny förvaltare.161102 bytte fonden fondbolag till SEB Investment Management AB. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Pensionsfond C SEK - Lux, 29 november 2021

Fondfakta

Startår2013
Startkurs(SEK)100,00
JämförelseindexRelevant jämförelseindex saknas
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINLU0910517969
Fondnummer198
Premiepensionskod997403
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassC (SEK)
Omsättningshastighet0,642
Fondens fullständiga namnSEB Fund 3 - SEB Pension Fund
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionJa
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2021-10-31
2Från 2021-09-30
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Kostnader i %

Förvaltningsavgift1,25
InsättningsavgiftIngen
Årlig avgift11,362
1I avgiften ingår underliggande fonders årliga avgift, samt deras eventuella insättnings-, uttags- och prestationsbaserade avgifter. Om fonden investerar i andra fonder med SEB i namnet, kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande SEB-fonden. Fonden kompenseras dock inte för eventuell prestationsbaserad avgift. I årlig avgift ingår inte transaktionskostnader. Fondens årsberättelse innehåller närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Siffran kan variera något från år till år.
2Från 2021-10-22

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 1 december 2021 11:35:22