SEB Pensionsfond C SEK - Lux

Produktblad per den 13 juni 2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar globalt. Investeringsprocessen är utformad för långsiktigt pensionssparande och strävan ligger i att maximera den totala avkastningen genom exponering mot olika tillgångsklasser som aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. De finansiella instrumenten i fonden utgörs huvudsakligen av aktier, aktierelaterade instrument, fonder och obligationer. Aktier kan väljas ut genom en kombination av olika investeringsprocesser. Direktägda obligationer med högt kreditbetyg, "investment grade" och med lågt kreditbetyg, "high yield", väljs ut enligt en fundamental investeringsprocess som omfattar en kreditriskbedömning. Vidare kan fonden investera i fonder med exponering mot tillgångsklasser som bland andra, men inte begränsat till, alternativa investeringar och tillväxtmarknadsobligationer. Fonden kan även investera i stängda fastighetsfonder, kallade REIT-fonder. Fördelningen över olika tillgångstyper i fonden är vanligtvis stabil, men beroende på marknadsförhållanden kan det ske förändringar i fördelningen. Diversifiering och riskmedvetenhet är grundläggande komponenter i investeringsprocessen. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, dels genom integrerad hållbarhetsanalys som en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Multi Management inom fondbolaget SEB Investment Management AB med Agneta Altino, Jonas Andersson, Micael Magnusson, Mark Rubin och Tomas Gylfe som gemensamt ansvariga förvaltare. Förvaltningsteamet arbetar med en strukturerad allokerings- och urvalsprocess och har Stockholm som geografisk bas.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 208,09 (2024-06-13). Fondförmögenhet (M SEK):28 736,55 (2024-05-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index
1 dag 0,62 -
1 månad 0,75 -
6 månader 9,22 -
1 år 12,74 -
2 år 25,15 -
3 år 19,96 -
5 år 41,00 -
i år 8,64 -
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 6,26 -
5 år 7,11 -

Regionfördelning*

*Senast uppdaterad 2024-03-28.

Största positionerna1 Andel  %

US 10YR NOTE (CBT)Jun24 9,6
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 9,3
Morgan Stanley Investment.. 3,9
Ardan UCITS ICAV - Barrow.. 3,7
UI I-Montrusco Bolton Glob.. 3,2
MSCI World Index Jun24 -2,9
Morgan Stanley Investment.. 2,5
Alpha UCITS SICAV - Fair O.. 2,2
Microsoft 2,0
Carmignac Portfolio - Long.. 2,0
1Senast uppdaterad 2024-03-28.

Riskmått (SEK)

3

Inga riskmått är beräknade beroende på otillräcklig historisk data

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
170502 fick fonden ny förvaltare.161102 bytte fonden fondbolag till SEB Investment Management AB. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Pensionsfond C SEK - Lux, 13 juni 2024

Fondfakta

Startår2013
Startkurs(SEK)100,00
JämförelseindexRelevant jämförelseindex saknas
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINLU0910517969
Fondnummer198
Premiepensionskod997403
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassC (SEK)
Omsättningshastighet0,392
Fondens fullständiga namnSEB Fund 3 - SEB Pension Fund
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionJa
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2024-05-31
2Från 2024-05-31
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 16 juni 2024 04:40:50