SEB WWF Nordenfond

Produktblad per den 4 december 2023

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och kärnan i fondens förvaltning består av analys av enskilda nordiska bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv där hållbarhetsaspekter har en väsentlig påverkan i valet av investeringar. Analysarbetet inbegriper bolagsbesök och fokus ligger på att hitta rimligt värderade bolag som uppfyller kvalitetsaspekter såsom att bolaget har en stark marknadsposition, goda finanser och bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Bolaget ska även aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor samt integrera sitt hållbarhetsarbete i sin affärsmodell. Fonden lämnar 1 % av fondförmögenheten i utdelning till WWF Sverige och WWF Finland, givet att fondförmögenheten ökar med minst 1 % per år. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, dels genom integrerad hållbarhetsanalys som en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista. Eftersom fonden kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Swedish & Nordic Equities med Tommi Saukkoriipi som huvudansvarig förvaltare. Förvaltarteamet, som har Stockholm som geografisk bas, har lång erfarenhet av förvaltning på den svenska och nordiska aktiemarknaden.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 59,90 (2023-12-04). Fondförmögenhet (M SEK):527,67 (2023-10-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index*
1 dag -0,23 -0,46
1 månad 2,44 3,11
6 månader -1,03 -1,06
1 år 7,24 6,29
2 år 2,39 3,05
3 år 35,27 31,13
5 år 76,88 76,93
i år 8,59 8,25
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 10,59 9,46
5 år 12,08 12,09

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2023-09-29.

Största positionerna1 Andel  %

Volvo 9,7
Investor 9,7
Novo Nordisk 9,2
AstraZeneca 8,2
Skandinaviska Enskilda Ban.. 4,8
Svenska Handelsbanken 4,7
Swedbank 4,7
Sandvik 4,7
Danske Bank 4,7
UPM-Kymmene 4,4
1Senast uppdaterad 2023-09-29.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år16,1
Active share59,81
Standardavvikelse (index)*16,0
Tracking error*2,29
4
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2023-10-31)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2023-10-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
2021-09-01 bytte fonden förvaltare. 2017-09-26 fick fonden nytt namn. Tidigare namn: SEB Östersjöfond/WWF. Fonden ändrade därmed reglerna för utdelningen så att WWF Sverige och WWF Finland själva bestämmer vad utdelningen ska gå till. 2017-03-01 fick fonden ny förvaltare. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag. Fonden lämnar årligen 1 procent av fondförmögenheten till Världsnaturfonden WWF Sverige och WWF Finland, givet att fondens kapital ökar med minst 1 procent per år. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB WWF Nordenfond, 4 december 2023

Fondfakta

Startår1999
Startkurs(SEK)10,00
JämförelseindexVINX Benchmark Cap Net Return Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINSE0000691750
Fondnummer60
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypSvensk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassSEK
Omsättningshastighet0,352
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2023-10-31
2Från 2023-10-31
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning

Kostnader i %

Förvaltningsavgift1,50
InsättningsavgiftIngen
Årlig avgift11,502
1Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.
2Från 2023-05-31

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 5 december 2023 18:21:39