SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR

Produktblad per den 13 juni 2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på små till stora bolag oavsett sektor i Norden. Fonden strävar efter att skapa en positiv miljömässig och social påverkan för att uppnå bland annat det långsiktiga målet med Parisavtalet. Fonden förvaltas enligt en fundamental strategi för att utvärdera bolags hantering av hållbarhetsrisker och -möjligheter, i kombination med potentialen att leverera långsiktig kapitaltillväxt. Specifika teman identifieras som anses bidra till fondens hållbara investeringsmål och som ligger i linje med Parisavtalet, FN:s hållbarhetsmål, EU:s taxonomi för hållbara investeringar och/eller EU:s gröna giv. Dessa teman inkluderar, men är inte begränsade till, energiomställning, resurseffektivitet och cirkularitet, hållbara transporter och hållbara samhällen. Fokus ligger på bolag från tillväxtstadiet till större bolag med nya intäktsströmmar eller möjliggörande teknologier som väsentligt bidrar till fondens teman. För att fonden ska nå sitt hållbara mål utvärderas bolagen utifrån deras affärsmodeller, med början i den tematiska synen där respektive affärsmodell bedöms utifrån dess bidrag till hållbarhetsmålet. Bidraget mäts med hjälp av en omfattande fundamental hållbarhetsanalys som studerar de kvantitativa och kvalitativa åtgärder som bolagen vidtar för att säkerställa anpassning till fondens hållbara mål. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information om fondens hållbarhetsarbete se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Swedish & Nordic Equities med Robert Vicsai och Caroline Forsberg som huvudansvariga förvaltare. Förvaltarteamet, som har Stockholm som geografisk bas, har lång erfarenhet av förvaltning på den svenska och nordiska aktiemarknaden.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 22,05 EUR (2024-06-13). Fondförmögenhet (M SEK):2 769,02 (2024-05-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index*
1 dag -0,96 -0,94
1 månad 0,17 -1,84
6 månader 23,94 15,46
1 år 9,56 14,01
2 år 28,57 35,61
3 år 24,40 27,27
5 år 75,17 84,75
i år 16,09 11,47
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 7,55 8,37
5 år 11,86 13,06

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2024-03-28.

Största positionerna1 Andel  %

Novo Nordisk 9,6
Hexagon 5,9
Atlas Copco 5,0
AstraZeneca 4,9
AddTech 3,2
ABB 3,2
NKT A/S 3,2
Nibe Industrier 3,1
EQT AB 3,0
OX2 AB 3,0
1Senast uppdaterad 2024-03-28.

Riskmått (SEK)

Active share71,11
5
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex. (matchat värde från 2024-05-31)

Inga riskmått är beräknade beroende på otillräcklig historisk data

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
220907 bytte fonden namn från SEB Nordic Equity Fund och förvaltare. 210707 bytte fonden namn till SEB Nordic Equity Fund.180921 lades fonden samman med SEB Nordic Focus och fick en mer hållbar inriktning. Fonden bytte i samband med detta namn till SEB Hållbarhetsfond Norden. 161102 bytte fonden fondbolag till SEB Investment Management AB. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. Fondens fullständiga namn är SEB Fund 1 - SEB Sustainability Nordic Fund. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR, 13 juni 2024

Fondfakta

Startår1988
Startkurs(EUR)1,00
JämförelseindexVINX Benchmark Cap Net Return Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINLU0030165871
Fondnummer909
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk värdepappersfond
BasvalutaEUR
AndelsklassC (EUR)
Omsättningshastighet0,302
Fondens fullständiga namnSEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund
Öppen för försäkringNej
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionNej
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2024-05-31
2Från 2024-05-31
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning.

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 16 juni 2024 06:45:53