SEB Nordamerikafond

Produktblad per den 11 juni 2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Denna aktiefond placerar huvudsakligen i marknadsnoterade bolag i Nordamerika. Vi använder oss av en objektiv disciplinerad investeringsprocess under vilken vi försöker identifiera bolag som har en kombination av hög kvalitet och gynnsam värdering samt att det finns en positiv inställning till aktien i marknaden. Diversifiering och riskmedvetenhet är viktiga inslag vid portföljkonstruktionen. Eftersom fonden kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Quantitative Equities med Maria Werner som huvudansvarig förvaltare. Teamet arbetar huvudsakligen med en systematisk och disciplinerad investeringsprocess och har Stockholm som geografisk bas.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 18,08 (2021-06-11). Fondförmögenhet (M SEK):1 583,89 (2021-05-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index*
1 dag 0,54 0,95
1 månad 1,62 2,89
6 månader 16,35 14,13
1 år 24,73 30,85
2 år 21,99 34,60
3 år 28,11 53,99
5 år 71,78 119,39
i år - -
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 8,61 15,48
5 år 11,43 17,02

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2021-03-31.

Största positionerna1 Andel  %

Apple 5,8
Microsoft 5,3
S&P 500 Mini ESG Index Fut.. 4,7
Alphabet 3,3
Amazon.com 3,1
Facebook 2,8
Procter & Gamble 1,6
Merck 1,5
Accenture 1,4
Verizon Communications 1,4
1Senast uppdaterad 2021-03-31.

Riskmått (SEK)

Active share61,41
6
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex. (matchat värde från 2021-05-31)

Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och Fondbolagets förvaltningsmetoder.

Inga riskmått är beräknade beroende på otillräcklig historisk data

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
20210101 fick fonden ny förvaltare. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. När andelar innehas i fonder som förvaltas inom SEB-koncernen, kompenserar fondbolaget fonden med ett belopp motsvarande hela förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Nordamerikafond, 11 juni 2021

Fondfakta

Startår1990
Startkurs(SEK)10,00
JämförelseindexMSCI North America Index
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINSE0000984163
Fondnummer384
Premiepensionskod986604
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypSvensk värdepappersfond
BasvalutaSEK
AndelsklassSEK
Omsättningshastighet0,831
Öppen för försäkringJa
Öppen för IPSJa
Öppen för premiepensionJa
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa2
1Från 2021-05-31
2Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning

Kostnader i %

Förvaltningsavgift1,50
InsättningsavgiftIngen
Årlig avgift11,502
1Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner.
2Från 2021-02-17

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 5 december 2023 19:53:50