SEB Euroland Free of Management Fee C SEK

Produktblad per den 22 februari 2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Fonden är passivt förvaltad och fokuserar på eurozonen. Fonden eftersträvar att följa, utan att replikera, avkastningen för NASDAQ Euro 50 Index, ett återinvesterande aktieindex som består av de 50 största bolagen inom euroländerna. Fonden avser att följa jämförelseindexet, i huvudsak genom att köpa aktier som ingår i index. Avkastningen kan dock avvika från index på grund av att den följer specifika kriterier i enlighet med fondbolagets Hållbarhetspolicy. Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i. För mer detaljerad information se fondens Hållbarhetsinformationsdokument på vår Fondlista. Eftersom fonden kan investera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.

Förvaltare

Fonden förvaltas av teamet Index & Solutions med Natasha Kubát som huvudansvarig förvaltare. Teamet har Stockholm som bas och arbetar i huvudsak med kvantitativ och regelbaserad förvaltning.

Utveckling (SEK)

Andelsvärde: 387,17 (2024-02-22). Fondförmögenhet (M SEK):352,62 (2024-01-31)
Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation

Avkastning % SEK

Ackumulerad
sedan
Fond Jmf.index*
1 dag 1,43 1,22
1 månad 5,54 5,65
6 månader 8,90 6,76
1 år 20,70 16,98
2 år 35,97 32,89
3 år 57,98 54,60
5 år 80,19 72,20
i år 7,99 6,92
Genomsnittlig årlig avkastning
3 år 16,47 15,63
5 år 12,50 11,48

* Jämförelseindex inklusive utdelning.

Sektorfördelning*

(Siffran inom parentes avser jämförelseindexets fördelning)

*Senast uppdaterad 2023-12-31.

Största positionerna1 Andel  %

ASML Holding 9,7
SAP SE 7,1
Siemens 5,5
L'Oreal 5,0
Schneider Electric SE 4,5
Sanofi 4,4
Allianz SE 4,2
Deutsche Telekom AG 3,5
Hermes International 3,1
BNP Paribas 2,9
1Senast uppdaterad 2023-12-31.

Riskmått (SEK)

Standardavvikelse (Fond) %
2 år18,6
Active share27,11
Standardavvikelse (index)*17,5
Tracking error*2,62
4
1Active share anger hur stor del av fonden som avviker från sitt jämförelseindex (matchat värde från 2024-01-31)

*Beräknas löpande på 24 månader från 2024-01-31

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Mer information om risk hittar du på www.seb.se/fonder/risk

Övrig information

All redovisning i detta produktblad sker efter avgifter och i SEK trots att fondens basvaluta kan vara en annan.
2022-04-11 bytte fonden förvaltare. 2018-09-05 bytte fonden namn. 161102 bytte fonden fondbolag till SEB Investment Management AB. Matchat värde av active share baseras på beräkningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. Ett omatchat värde ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. Fonden är inte öppen för automatiskt månadssparande. Maxgräns för insättningar i fonden uppgår till 25 000 kronor per konto och handelsdag. På grund av maxgränsen är fonden inte öppen för automatiskt månadssparande eller för fondbyten. Ett byte till fonden måste registreras som en enskild försäljning och ett enskilt köp. SEB arbetar aktivt med hållbarhet och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer på www.sebgroup.com

SEB Euroland Free of Management Fee C SEK, 22 februari 2024

Fondfakta

Startår2012
Startkurs(SEK)100,00
JämförelseindexNASDAQ EURO 50 Index NTR
FondbolagSEB Investment Management AB
ISINLU0791548901
Fondnummer900
Morningstar rating1
SkattekategoriNoterad aktiefond
Legal fondtypLuxemburgisk värdepappersfond
BasvalutaEUR
AndelsklassC (SEK)
Omsättningshastighet0,212
Fondens fullständiga namnSEB Euroland Free of Management Fee - SEB Euroland Free of Management Fee
Öppen för försäkringNej
Öppen för IPSJa
Öppen för ISKJa
Användning av derivatJa3
1Morningstar Rating Total per 2024-01-31
2Från 2024-01-31
3Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.

Utdelning

Andelsklassen lämnar inte utdelning

Fondens kostnader

Information om fondens kostnader och avgifter hittar du under respektive fond i fondlistan, i fondens faktablad eller i fondens informationsbroschyr/prospekt

Mer information

Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på www.seb.se/fonder/handelsinformation

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Möjligheten att erbjuda fondandelar kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fondandelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser (“hedge”) kommer att uppnå målsättningen till fullo. SEB-fonder med denna typ av andelsklasser har normalt med ett “H” i namnet på andelsklassen. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. den 24 februari 2024 10:10:32